Máte chuť na hamburger? Připravte si ho na 3D tiskárně! Další ze série akcí Kybernetická revoluce.cz – Lid versus roboti? proběhla v Ústí nad Labem, 9. října 2018.

Organizačním partnerem akce se stalo Inovační centrum Ústeckého kraje.

 

Slavnostně ji zahájil Pavel Švejda, který popřál účastníkům, aby jim toto setkání přineslo co největší přidanou hodnotu. Zároveň všechny pozval na soutěž Inovační počin roku.

Pavel Švejda

Martin Dlouhý
Martin Dlouhý,vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem poděkoval hostům za účast na akci, kterou přispějí k tomu, aby Ústí nad Labem nebylo jen problematické město. Vyzdvihl Universitu Jana Evangelisty Purkyně, které roste počet fakult a přispívá k rozvoji regionu.
Jan Kadraba, z oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústí nad Labem uvedl, že se podařilo podpořit 70 žádostí o patent. „Založili jsme Inovační centrum, které je flexibilnější a dobře funguje. Také poděkoval jeho panu řediteli Tomáši Sivičkovi, že přivádí takovéto akce do ústeckého kraje.“

 

Jan Kadraba
Tomáš Siviček
Tomáš Siviček, ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje představil aktivity Inovačního centra. „Aktivně pracujeme s konceptem Průmyslu 4.0, aby se i další firmy rozhýbaly a region se rozvíjel. Spojujeme síly v tomto regionu, takovéto akce jsou důležité, protože se pak dokážeme propojit a vytvořit koncepční kroky. Technologický vývoj postupuje, chceme být původcem, nejen konzumenty nebo oběťmi. Vyzdvihl úspěch ústeckého centra – vítězství v soutěži Inovační centrum. Naším cílem je pozdvihnout tento region, podporujeme např. Start up festival na Pedagogické fakultě, abychom ukázali příležitosti pro největší fakultu v kraji. „Chtěl bych se tu potkat příští rok a zhodnotit, co se nám povedlo, na čem jsme se letos domluvili,“ zakončil svoji přednášku.
V panelu „Co nového v podpoře rozvoje českého Průmyslu 4.0“ Tereza Šamanová, za sdružení CzechInno seznámila posluchače s Platformou CEEInno, sítí Digitálních Inovačních Hubů v ČR a s projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu. „Chceme spustit poradenský systém přeshraniční výměny digitálních odborníků. Takový digitální Erasmus, podpořit digitální aktivitu i malých evropských firem, vyzvat digitální odborníky, aby se zapojili.  DigitaliseSME je projekt podpořený Evropskou unií, který podporuje digitální transformaci malých a středních podniků a mid-cap podniků v Evropě. Propojuje firmy s digitálními experty, pojmenovanými jako „Digitální zprostředkovatelé“.

O odborný úvod do tématu „Důsledky Průmyslu 4.0 a jejich praktické řešení ve firmách se postaral Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR: „Při zavádění Průmyslu 4.0 v ČR i po třech letech přetrvávají problémy s deformací koncepce zejména u vrcholových managmentů, které nechtějí uznat člověka jako jednu z kooperujících komponent při respektování jeho kreativních, emočních a rozhodovacích schopností.“

Tereza Šamanová
Jiří Holoubek
 

Na svůj výklad Jiří Holoubek navázal v Panelu „Lidé pro novou éru“ a zdůraznil potřebu komunikace mezi nastupující generací, která dokonale ovládá digitální svět a staršími odborníky, kteří znají dopodrobna praxi v továrnách. Celoživotní vzdělávání se stalo nutností, nejen potřebou.

Milan Edl, děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni představil systém Výuky pro Průmysl 4.0 na Západočeské univerzitě. Hovořil na téma nutnosti změn ve školství. „Studenty je důležité připravit na nové interdisciplinární výukové programy, zaměřené na horizontální integraci znalostí a zkušeností z různých oborů a zaručujících systémový nadhled. „Připravujeme lidi na profese, které ještě nejsou, důležitá je příprava učitelů“
Milan Edl
Jaroslav Zukerstein
 

 

 

 

Jaroslav Zukerstein, prorektor pro rozvoj a kvalitu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vystoupil s programem „Vzdělávání studentů UJEP z pohledu Průmyslu 4.0“. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně je v kraji centrem vzdělanosti. Přizpůsobuje svoje vzdělávací programy vzhledem k nově vznikajícím oborům pro potřeby Průmyslu 4.0.

 

 

 

 

 

Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy Resslova Ústí nad Labem seznámil posluchače s konceptem Vzdělávání pro éru Průmyslu 4.0 na SPŠ Ústí nad Labem, která je páteřní školou celého kraje. Připravuje studenty v mnoha nových oborech. Škola získala 1. místo v soutěži Dobrá škola ve školním roce 2015/2016.

Jaroslav Mareš
Věra Minaříková
 

 

Věra Minaříková z Gymnázia Teplice představila koncept Dobrá praxe v oblasti propojování humanitních a technických oborů. Její studenti předvedli vlastnoručně vyrobený model hologramu i 3D tisku. Na škole podporují gamifikaci výuky, např. Chemistry Lab, rozpracovali letecký model školy do prostředí MineCraftu. Škola se stala partnerem Microsoftu.

 

 

Jan Velek z Group Division Leader HENNLICH s.r.o. hovořil na téma „Přístup k lidem v digitální firmě“.  „Koncept Průmyslu 4.0 je nezastavitelný, pracovní místa budou zanikat i vznikat. Lidé se namísto únavné manuální práce budou moct věnovat tvořivosti, rozvoji vztahů, svému růstu. Pomocí pokroku vědy se začnou šetřit přírodní zdroje. Je to lidské vědomí, ne stroje, které umožňuje tento pokrok.“

Jan Velek
Michal Andrejčák
 

 

 

Panel Bezpečná budoucnost zahájil Michal Andrejčák, z Team Security Manager ABB Česká republika s tématem „Digitalizace v průmyslu mění zavedené postupy“. Poukázal na možná rizika při práci s daty, na snadné porušení bezpečnostních hesel, které může být i neuvědomělé ze strany dostatečně nepoučených uživatelů digitálních sítí. Zdůraznil nutnost systematické péče o kybernetickou bezpečnost.

 

 

Martin Skalník, z regionálního zastoupení Technologické agentury ČR pro Ústecký a Liberecký kraj představil program „Podpora společenskovědního výzkumu a rozvoje lidských zdrojů pro Průmysl 4.0 v rámci programů TAČR“. TAČR připravuje a spravuje programy státní podpory, jejichž smyslem je podnítit propojení výzkumných organizací aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s inovačními aktivitami ve firmách i státní správě.

 

Martin Skalník

Miroslav Ludvík
 

 

Miroslav Ludvík, ze Znalecké kanceláře Dr. Ludvíka a Katedry informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice rozvedl téma Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi. „Nemůžeme se spoléhat na bezpečnost IoT. Při tlaku na co nejnižší cenu není možné, aby tyto věci fungovaly dokonale bezpečně. Uživatelé by měli na tuto skutečnost brát ohled a nesvěřovat svá citlivá data nechráněným přístrojům.

 

 

Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo předvedl program a video Smart City Polygon – ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices.

 

 

Karel Polena
Tereza Šamanová
 

 

Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR mluvila o nejčastějších mýtech a omylech panujících ohledně uplatňování GDPR v praxi firem. Představily e-learningové systémy, se kterými je možné se seznámit na www.vyskoleno.cz.

Hologram vytvořený žáky Gymnázia Teplice
 

 

 

 

 

Na závěr proběhlo losování o ceny, které věnovala společnost HP.
 

Kyberneticka revoluce pokračuje ve své letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví ve II. pololetí ještě Hradec Králové a Zlín. Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cza www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace České republiky, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.