Internet věcí není tím, čím se zdá. Zaplatíme za svou pohodlnost?

Technologické centrum v Hradci Králové přivítalo další  letošní akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?, kterou ve spolupráci s partnery uspořádalo sdružení CzechInno. Přítomní odborníci z firem, regionální samosprávy hradeckokráloveckého kraje, univerzit a dalších institucí měli možnost s účastníky diskutovat na témata podstatných dopadů nových technologií do života firem i celé společnosti. Jak jsme na tom s kybernetickou bezpečností?
Setkání zahájil Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR. Přivítal účastníky v Technologickém centru Hradce Králové a vyjádřil naději, že se toto centrum již brzo zapojí do sítě HUBů České republiky.

Pavel Švejda

Karel Vít
Karel Vít, vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení Magistrátu Hradec Králové podpořil myšlenku zapojení TC v Hradci. „Hledáme cestu ke spolupráci s regionálními politiky, aby TC mohla dobře fungovat,“ uvedl.
Petr Haak, jednatel Podnikatelského inkubátoru Kanov představil další plány rozvoje Kanova, jako místa pro spolupráci dalších firem. Zmínil, že karlovarský kraj se potýká s nedostatkem mladých lidí. Uvítal otevření pobočky pražské VŠ Finanční a správní v Karlových Varech. Nově otevřený studijní obor kybernetické bezpečnosti bude znamenat vítaný překryv pro činnosti Inkubátoru.
Petr Haak
Tereza Šamanová
Tereza Šamanová, CzechInno představila platformu CEEInno a síť Digitálních Inovačních Hubů (DIH) v ČR.  Klíčové aktivity CEEInna jsou zvyšování povědomí a šíření best practices v oblasti digitálních informací, fyzický a virtuální networking a sdílení know-how i poskytování digitálního poradenství. CEEInno také podporuje národní i přeshraniční projekty za pomoci DIHs, nabízí kvalifikované poradce a řečníky, lektory a konzultanty, zapojilo se do celoevropského projektu DigitaliseSME.
O odborný úvod do tématu důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktického řešení ve firmách se postaral Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR. Položil otázku: „Zda jsme připraveni na transformaci? Jsem okouzleni technickými výdobytky, ale zapomínáme na lidi! Důležité je analyzovat nejprve procesy a teprve potom implantovat coboty.
Jiří Holoubek
Štěpán Hubálovský
Štěpán Hubálovský, proděkan pro vědu, výzkum a vnější vztahy University Hradec Králové v Panelu Lidé pro novou éru hovořil o aktivitách University. „Snažíme se o implementaci nových technologií v regionech. Příkladem může být využití dronů v botanice.

Propojujeme technické obory s přírodovědeckými, matematiku s fyzikou. Vytvořili jsme nový studijní obor Smart region Design, který připravuje odborníky k nasazení smart technologií v běžném občanském životě i v podpoře řízení obcí zastupitelskou samosprávou.

Lukáš Nepokoj a Jaroslav Žákech, ředitel SOŠ a SOU Hradec Králové představil způsob vzdělávání pro éru Průmyslu 4.0 na SOŠ a SOU HK. Uvedl, že škola pořádá odborné exkurze i stáže ve firmách

Firmy dodávají materiál, technologie, my dodáváme pracovní sílu, know how probíhá oběma směry. Je důležité, aby studenti odcházeli digitálně gramotní, učí se pojem automatizace převádět do praxe. Naše škola má také centrum celoživotního vzdělávání,“ zakončil.

Lukáš Nepokoj a Jaroslav Žákech
Jaroslav Kříž
Jaroslav Kříž, jednatel společnosti MERKUR TOYS se zaměřil na otázku „Jaké je konkrétní povolání budoucnosti?“ „Mělo by být interdisciplinární, k úzkému zaměření dojít až na konkrétním pracovišti. Klíčová bude správná implementace nových digitálních technologií, důležitá je koordinace mezi průmyslem a školami.“
Lukáš Hulák, ABB s.r.o., Divize robotika hovořil o digitalizaci v průmyslu, která mění zavedené postupy. Některé činnosti a postupy je možné simulovat předem, najít rizika a snížit tak množství nutných zásahů a oprav.
Lukáš Hulák
Petra Pejcharová
Petra Pejcharová z TAČR, zastoupení pro Královéhradecký kraj představila příklady dobré praxe z podpory výzkumu a vývoje v oblasti digitálního managementu v rámci programů TAČR. „TAČR podporuje výzkum a vývoj, propojujeme akademickou sféru s praxí“.
Roman Schiffer, generální ředitel OEZ Letohrad hovořil o nutných dovednostech „Digitálních manažerů“ v praxi. „I v našem velmi automatickém provozu budou stále potřeba lidi. Je potřebné se naučit analytické myšlení, starší se musí naučit chápat potřeby mladých lidí a naopak.“
Roman Schiffer
Miroslav Ludvík
Miroslav Ludvík, Znalecká kancelář Dr. Ludvíka a Katedra informatiky a přírodních věd Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice se zaměřil na téma „Kybernetická bezpečnost jako alfa a omega úspěchu digitálních technologií v praxi“. „Lidé stále nechápou, jak je bezpečnost na internetu důležitá. Fenomén „Internet věcí“ je velmi lákavý, jen vzhledem k nutnosti nízkých výrobních nákladů, není dostatečně bezpečný proti napadnutí zvenčí. Proto pan Ludvík pokládá naléhavou otázku: „Opravdu to všechno potřebujeme?“

Položme si před nákupem podobných zařízení základní otázky: „Co všechno opravdu potřebuji? Co mi to přinese? (Přínosy i rizika, Je po pro mě toto zařízení správné? Kdo o něj bude pečovat a updatovat? Proč mám věřit poskytované službě?“

Lukáš Pavlík, Ústav informatiky a aplikované matematiky Moravské vysoké školy Olomouc hovořil o pojištění kybernetických rizik jako pomocné ruce bezpečnostních řešení. Od roku 2013 je již nabízeno i v ČR. Pro správné plnění pojištění je nutné dobře zvážit všechna rizika i hodnotu firemních dat, která si necháváme pojistit.
Lukáš Pavlík
Karel Polena
Karel Polena, technický manažer Omexom GA Energo: Smart City Polygon představil ukázkový provoz pro smart cities, schools a offices v Čechách. Posluchače zaujalo téma smart schools, ve kterých jsou zabudovány kamery, které rozeznávají tvář a automaticky tak kontrolují docházku dětí, předávají zprávu rodičům. Otázka zněla: Je to nutné a etické?
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a manažerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR hovořila na téma „Právní limity pohybu dat“. Jedním z limitů je hlavně slabá sociální připravenost lidí. Právní regulace EU stále hledá kompromisní řešení, které je velmi složité.

 

Na konci přednáškové sekce proběhlo losování o nejmenší tiskárnu, kterou věnovala společnost HP.

 

 

 

 

 

Celým setkáním provázela Daniela Písařovicová z České televize, která za svůj krásný slowfox ve StarDance dostala od pana Jiřího Holoubka kytici růží 🙂

Účastníci Kybernetické revoluce měli ještě možnost navštívit výzkumné centrum PřF UHK se zaměřením na aplikovaný výzkum pro Průmysl 4.0 a také si vyslechnout přednášku profesora Agnise Stibeho z Massachusetts Institute of Technology k aktuálním problémům při řešení ekonomických a sociálních důsledků pokročilé digitalizace průmyslu a společnosti.

prof. Agnis Stibe a Richard Cimler

 

Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cza www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace České republiky, Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.