Vyhlášení vítězů projektu Vizionáři 2019

Letošní Vizionáři  již mají své vítěze!

Sdružení CzechInno představilo vítěze projektu Vizionáři 2019. Ocenění získaly inovace českých podniků s významným přínosem v technologické, společenské i ekonomické oblasti. Konkrétní vliv budou mít například na hospodaření s odpady, zkvalitnění péče po operačním zákroku, podporu plynulosti dopravy nebo na technologickou podporu vzdělávání. Předávání cen se uskutečnilo v úterý 3. prosince 2019 v pražském Hotelu Belvedere. Záštitu projektu poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Technologická agentura ČR.

 Odbornou porotu tvořily instituce zabývající se podporou inovací, aplikovaného výzkumu a podnikání. Konkrétně o projektech rozhodovali zástupci z Akademie věd ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Asociace výzkumných organizací ČR, České exportní banky, Českého statistického úřadu, Komerční banky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, sdružení CzechInno, Technologické agentury ČR, Technologického centra Akademie věd ČR a Úřadu průmyslového vlastnictví. Ocenění Vizionář 2019 si odneslo celkem osm českých podniků a organizací. CzechInno dále vyhlásilo také sedm čestných uznání poroty a již počtvrté udělilo titul Osobnost projektu Vizionáři.

Slovo předsedy odborné poroty pronesl Pavel Švejda, generální sekretář Asociace inovačního podnikání, zakládající člen a člen řídicího výboru sdružení CzechInno a prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR.
Vizionářů je hodně, někteří jsou skromní a nehlásí se. Náš inovační potenciál je mnohem větší, než my předkládáme. Řada výsledků se zde neobjeví. Za sebe děkuji těm, kteří tu budou oceněni a doufám, že budou navazovat dalšími skutky.”
Pavel Švejda
Jan Hanuš

Slovo zástupce generálního odborného partnera  projektu Komerční banky pronesl Jan Hanuš, vedoucí EU Pointu Komerční banky a jednatel společnosti KB Advisory.

 

“Dobře vím, jak je bolestné, připravit projekt s výstupem a podnikatelskou budoucností. Chceme se neustále zlepšovat, abychom mohli projekty kvalifikovaně posoudit a pomoct je financovat.”

Společnost FUTTEC a.s. získala ocenění Vizionář 2019 za Unikátní technologii FUTTEC pro opravy povrchů silnic. Technologický přínos této inovace přispěje k bezpečnosti a plynulosti automobilové dopravy. Cenu převzala Natálie Friebelová, Marketing Manager společnosti FUTTEC, z rukou vedoucího oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR Petra Hladíka.
Natálie Friebelová s Petrem Hladíkem
Richard Prajsler s Václavem Sojkou
Společnost inpublic group s.r.o. se stala Vizionářem 2019 díky svým Digitálním nástěnkám ÁMOS vision a jejich technologickému a společenskému vlivu na oblast vzdělání, osvěty a inspirace pro mladou generaci. Ocenění předal Václav Sojka z Českého statistického úřadu jednateli společnosti inpublic group Richardu Prajslerovi.
Společnost LAVARIS s.r.o. obdržela cenu za Unikátní technologii pro recyklaci pneumatik v oblasti recyklace odpadů, druhotných surovin a cirkulární ekonomiky. Projekt je přínosný jak po technologické, tak po společenské i ekonomické stránce. Pro cenu, kterou předával vedoucí oddělení analýz a koncepcí Odboru strategií Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Martin Štícha, si přišel jednatel společnosti LAVARIS George Kara‘a.
George Kara`a s Martinem Štíchou
Jindřich Foubík, Zdeněk Čejka s Petrem Křižanem
Společnost ProSpon spol. s.r.o. za Inteligentní endoprotézu se včasnou automatickou detekcí možného selhání získala titul Vizionář 2019 kvůli technologickému a společenskému přínosu v oblasti zdravotnictví, léčby a kvality života pacientů po operačním zákroku. Cenu převzali společně jednatel společnosti ProSpon Jindřich Foubík a vývojový konstruktér Zdeněk Čejka ml. od ředitele odboru mezinárodních vztahů a komunikace České exportní banky Petra Križana.
Společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o. zvítězila se svou Komplexní systémovou telemetrii pro obecní soustavy domovních čistíren odpadních vod a úpravny vod a technologický, společenský a ekonomický přínos pro životní prostředí a hospodaření s vodou v krajině. Jednatel společnosti SATTURN HOLEŠOV Jaromír Tomšů si odnesl cenu z rukou Martina Dudy, člena předsednictva Technologické agentury ČR.

Jaromír Tomšů s Martinem Dudou

Tomáš Syrový s Janem Hanušem

Katedra polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (FChT UPce) si odnesla cenu za technologický a společenský přínos v oblasti smart technologií ve zdravotnictví. Ocenění za Bandážový senzor určený pro detekci optimálního okamžiku pro výměnu obvazových materiálů pomocí barev převzal Doc. Ing. Tomáš Syrový, Ph.D. z Katedry polygrafie a fotofyziky FChT Univerzity Pardubice od vedoucího EU Pointu Komerční banky a jednatele společnosti KB Advisory Jana Hanuše.
Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s. získal titul Vizionář 2019 za První českou nanodružici VZLUSAT-1. Porota ocenila technologický přínos projektu v oblasti kosmického výzkumu. Pro cenu z rukou Jana Hanuše si přišel Ing. Vladimír Dániel, vedoucí programu VZLUSAT-1 z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu.

Vladimír Dániel s Janem Hanušem

Petr Zikmund se synem 

Společnost Zikmund Electronics s.r.o. zvítězila se svým TechWorm – unikátním kamerovým systémem pro inspekci nepřístupných prostor a technologický přínos v oblasti životního prostředí a veřejné infrastruktury. Cenu převzal jednatel společnosti Zikmund Electronics Petr Zikmund od člena řídicí rady sdružení CzechInno Doc. Ing. Pavla Švejdy, FENg.

Čestná ocenění odborné poroty získali:

  • Code Creator s.r.o., SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o. a VŠB – TU Ostrava za mobilní aplikaci Chimera pro šifrovanou komunikaci mezi uživateli,
  • Společnost Coming Plus a.s. za ucelený bezpečnostní a navigační systém pro nevidomé COMCON VISION,
  • Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze za komplexní podporu společensky prospěšného aplikovaného výzkumu a implementaci inovací v oblasti strojírenství,
  • EIA Blockchain Services a.s. za EIA Blockchain – unikátní veřejný blockchainový systém sloužící k posílení důvěry mezi partnery,
  • Společnost IQ Structures s.r.o. za nanooptiku pro LED svítidla,
  • Společnost SENSE Vital Air s.r.o. za čističku vzduchu SENSE Vital Air,
  • Společnost THOME Lighting s.r.o. za svítidlo PRELED 2G MIXCOLOR.

Za Karla Klusáčka převzal cenu z rukou Pavla Švejdy Petr Hladík

Odborná porota vybrala počtvrté v projektu Vizionáři 2019 výjimečnou osobnost v oblasti českých inovací. V letošním ročníku se touto osobnost stal ředitel Technologického centra Akademie věd ČR Karel Klusáček za celoživotní přínos v oblasti podpory českého inovačního podnikání.

Za nepřítomného Karla Klusáčka převzal cenu Petr Hladík z rukou Pavla Švejdy.

Celou fotogalerii si můžete prohlédnout ZDE

O projektu Vizionáři:

Projekt Vizionáři vznikl již před 9 lety a jeho cílem je oceňovat české firmy, podnikatele a konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Účelem projektu Vizionáři je mobilizovat inovační potenciál českých malých a středních podniků a napomoci úspěšné komercializaci inovativních nápadů, s kterými přišly v uplynulém období. Sdružení CzechInno v tomto ohledu vnímá za důležité zejména to, aby se o novinkách na poli inovací dozvídala široká veřejnost a aby co nejvíce pronikaly do praxe.

 O sdružení CzechInno:

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání, autorem unikátního systému podpory inovací, zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno a zakládajícím partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI), který si klade za cíl napomáhat lepšímu využívání digitálních inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací a aplikovaného výzkumu s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání, pro rok 2020 připravuje roadshow pod názvem Digitální transformace CZ 2020. 

Informace o činnosti sdružení CzechInno a všech jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz

Děkujeme těmto partnerům: 

Celým večerem účastníky provázela Nora Fridrichová

Děkujeme těmto partnerům:

 

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.