Digitální transformace CZ 2020 začala v Praze

První letošní regionální tematická akce o aktualitách v oblasti pokročilých digitálních technologií DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020 s názvem Zdroje & Procesy se konala  11. 2. 2020, v Podnikatelském a inovačním centru hlavního města Prahy.
Jaromír Beránek
Setkání zahájil Jaromír Beránek, zastupitel hlavního města Prahy, předseda Výboru pro ICT a chytrá města a člen řídicího výboru prg.ai. Přivítal účastníky a krátce představil aktivity prg.ai. Patří mezi ně např. Nadace Experientia, která podporuje mladé vědce a vědkyně z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie na zahraničních stážích i zde v ČR, díky vědeckým start-up grantům.
„Na lidech spočívá naše budoucnost, ale narážíme na limity ekonomiky“, uvedl. „Proto vítám založení Pražského inovačního institutu, chceme zastřešit většinu inovačních aktivit.”
Jan Dobrovský

Jan Dobrovský, ředitel odboru projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy informoval o fungování Podnikatelského a inovačního centra hlavního města Prahy.  Je otevřeno všem pražským podnikatelům i těm, kdo je podporují. Zároveň představil pražské Expat centrum, jenž má za úkol poskytovat informace a pomáhat zahraničním spolupracovníkům a jejich rodinám při pracovních pobytech v Praze.
„V Praze vznikne centrum pro výzkum vesmíru, chceme svým partnerům připravit důstojné přivítání,“ zakončil.

Dále se ujal slova doc. Pavel Švejda, člen řídicího výboru sdružení CzechInno, prezident Společnosti vědeckotechnických parků ČR a generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR. Pozdravil účastníky a popřál, aby se při rozvoji svého podnikání pomocí inovačních procesů nedali odradit případnými neúspěchy.
doc. Pavel Švejda
Tereza Šamanová
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno, vyjádřila pochopení pro malé a střední firmy.O digitální transformaci se hodně mluví. Je to často bolestný proces, chceme pomoct. Mám proto radost, že se síť Digitálních informačních Hubů (DIH) v ČR stále rozrůstá. Má za úkol podporovat pokročilou digitalizaci malých a středních firem.”
Sdružení CzechInno zahájilo 10. rok své existence, ve které podporuje rozvoj inovací v Čechách i v zahraničí. Platforma CEEInno bylo založena v roce 2017, kdy začal zájem veřejnosti o systematickou spolupráci v oblasti inovací.
“Je mi potěšením poděkovat všem našim partnerům, kteří platformu CEEInno podporují nejen penězi.”
Naše činnost je založena na principipu Fair trade v oblasti inovací. Nejsilnější platí a dělí se o svoje know-how i finance se slabšími. Slabší dávají dle svých individuálních možností, hlavně svou kapacitu a know-how. Nejslabší od nás naopak podporu dostávají ve formě osvěty, sdílení know-how i finanční nebo věcné podpory z našich projektů.
„Naším cílem je etický a trvale udržitelný rozvoj inovací s akcentem na inovace digitální,“ zakončila.

Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR a Národního centra Průmyslu 4.0, uvedl aktuální informace z Národního centra Průmyslu 4.0. Národní centrum Průmyslu 4.0. bylo založeno 4.9. 2017 a v současnosti má 50 partnerů. V roce 2020 bude pořádat mimo jiné Business snídaně, workshopy na téma Edge Computing, 3D tisk a aditivní výroba, a další.
Dále se zamyslel nad vývojem českých firem, které se zabývají digitalizací.
Digitální transformace firmy se rovná vzniku nového sociotechnologického celku integrující technologické faktory umožňující práci s digitálními obsahy a datovou kulturu firmy, díky které digitální obsahy vznikají.
“V praxi to znamená, aby bylo vše rychle a kvalitně vyrobeno nebo byla poskytnuta služba podle požadavku odběratele. A také, aby bylo za práci, produkt nebo službu včas a v odpovídající výši zaplaceno.
A to všechno efektivně z pohledu ekonomického. Ale nezapomeňme i na lidský faktor!” vyzval nakonec Jiří Holoubek. 

 

 

 

 

Jiří Holoubek a Tereza Šamanová
Jan Chalas
Panel Zdroje na téma „Mají české firmy dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci?“ zahájil Jan Chalas, jednatel a datový stratég společnosti Data Friends.
Na otázku, zda je datová transformace skutečně přínos pro všechny firmy, Jan Chalas odpověděl: „Musíte věřit, že se vám transformace podaří, věřit datům, která získáte“. Moderní manager zkoumá data z různých úhlů pohledu, pracuje s výstupy, které jdou sdílet, uvažuje o roli externích dat pro rozvoj firmy.”
Tomáš Palko, jednatel a ředitel společnosti FundingBox CZ, hovořil o kladech i záporech dotačního způsobu financování digitální transformace firmy.
„Máme 30 projektů, pomáháme koordinovat ekosystém HUBů, s českými huby máme 3 společné projekty. Zkušenosti, které jsme získali v Evropě, přinášíme do Česka. Samotná AI nestačí. Potřebujeme IT specialisty,  ale i další zaměstnance, kteří s AI budou pracovat, musíme je vzdělávat a podporovat.“

Tomáš Palko
Petr Šrámek
Petr Šrámek, spoluzakladatel a statutární ředitel Longevitytech.fund a CEO společnosti Whytics, upozornil na důležité momenty procesu. „Digitální transformace je změna paradigmatu firmy. Zaměstnanci si musí tyto aspekty uvědomovat.
Některé náklady je možné účinně snížit, např. řada produktů je poskytována zdarma. Při vyhledávání lidských zdrojů také funguje globalizace, velmi kvalitní mohou být odborníci z rozvojových částí světa, kteří jsou extrémně pracovití, motivovaní a vzdělaní, lze s nimi spolupracovat na dálku. Také je výhodné spolupracovat se startupy – jsou velmi vděční, že mohou své nápady uplatňovat v praxi.
Andrej Braguca, Business Development Manager společnosti Virtual Lab rozvinul téma „Smysluplné využití virtuální reality.
“Začíná rozvoj aplikací pro virtuální realitu a její smysluplné využití v praxi. Když se něco chcete naučit, obvykle si čtete informace, opakujete si text… VR nabízí zásadní pomůcku – prožitek, při kterém si poznatky osvojíte mnohem účinněji a dlouhodoběji.”
Když si nasadíme brýle, náš mozek začne automaticky hledat zdroje, informace, vzory, které už zná a podle toho se zachová. Virtuální realita vhodně pomáhá při dodržování BOZP. Nasimuluje např. vlétnutí oštěpku do oka, lidé potom už vždycky budou nosit ochranné brýle.

Andrej Braguca
Jiří Jirkovský
Panel Procesy na téma „Mají české firmy správně nastaveny své procesy na úspěšnou digitální transformaci?“ moderovala Tereza Šamanová a zahájil jej Jiří Jirkovský, generální ředitel společnosti VDT Technology.
Zdůraznil důležitost bezpečnosti dat při práci s nimi. Celý proces můžeme shrnout takto: 1)sběr dat a jejich ukládání, 2) analýza, zpracování, 3) datový management, 4) příprava digitálního dvojčete, na kterém můžeme simulovat děje. Práce s daty má čtyři fáze, je to uzavřený cyklus.
Na počátku si musíme položit klíčovou otázku: „Co chceme získat z celého procesu?

 

Petr Herian, předseda představenstva společností NEWTON Media a NEWTON Technologies, ukázal, jak funguje technologie zaznamenávání hlasu, kterou můžeme využít např. při strategických poradách, kdy se nám výstupy rovnou převedou do digitální podoby a můžeme s nimi pohodlně dále pracovat. Na příkladech předvedl proces zdokonalování digitalizace lidského hlasu.

 

Petr Herian
Jan Prokš
Jan Prokš, člen představenstva ElA Blockchain Services, představil využití technologie blockchainu nejen pro kryptoměny. Je to nezničitelná a nezfalšovatelná databáze tzv. hashů (kódů – digitálních otisků). Jsou zde nijak zničitelná a neopakovatelná data souborů. Lze podle nich např. verifikovat smlouvy, registrovat firemní smlouvy, registrovat autorského díla apod. K využití veřejností slouží aplikace Blockchain Notarius.
„Chceme blockchain posunout do průmyslové praxe a zvýšit důvěryhodnost procesů,“ uzavřel.
Martin Havlík, spoluzakladatel a jednatel společnosti UnitX, představil činnost společnostiUnitX, která propojuje technologická řešení s digitalizací. Každá firma je součástí širšího prostředí – dodavatelů, odběratelů, má vlastní procesy. Snažíme se optimalizovat fungování organizace, např. aplikace chatbotů.
Chatbot je jeden z nástrojů budoucnosti, které se stále více využívají, např. jako virtuální asistenti při interní komunikaci jako HR robot, při vedení pracovního postupu. Může pomáhat veřejnosti např. při řešení krizových situací, poskytovat informační servis. Chatboti nabízejí efektivní a plynulé propojení služeb ve fyzickém prostoru.
„70 % rutinních procesů může zpracovávat počítač,“ navrhnul.

Martin Havlík
Na závěr celé akce účastníci navštívili firmu DataFriends, kde měli fakultativní možnost absolvovat hands-on workshop s ukázkou kustomizované datové analytiky a jejích možných přínosů pro digitální transformaci firem i organizací.

 

První letošní regionální tematická akce o aktualitách v oblasti pokročilých digitálních technologií se konala v Podnikatelském a inovačním centru hlavního města Prahy.
Děkujeme těmto partnerům:

 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020
aneb
ZDROJE & PROCESY

pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu a podnikání

Regionální tematické akce o aktualitách v oblasti pokročilých digitálních technologií – Novinky z podnikání a aplikovaného výzkumu – Vizionářské přednášky a praktické workshopy – Praktické ukázky dobré praxe – Exkurze do firemních a výzkumných provozů

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na https://archiv.czechinno.cz/digitalni-transformace

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání, autorem unikátního systému podpory inovací, zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno a zakládajícím partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI), který si klade za cíl napomáhat lepšímu využívání digitálních inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací a aplikovaného výzkumu s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání. Pro rok 2020 připravilo roadshow pod názvem Digitální transformace CZ 2020 zahrnující sérii 6 regionálních akcí s cílem podpořit získávání zdrojů a realizaci procesů potřebných pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu, podnikání i společnosti.

Hlavními odbornými partnery projektu Digitální transformace  2020  jsou CRA České radiokomunikace, Enterprise Europe Network, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědecko-technických parků České republiky, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Elektrotechnická asociace České republiky, 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet,  portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.