Prospěla corona krize digitální transfomaci společnosti?

9. června přivítalo Technologické centrum Hradec Králové regionální akci DIGITÁLNÍTRANSFORMACE CZ 2020 s podtitulem ZDROJE & PROCESY.

Téma bylo pro účastníky velmi přitažlivé. Jaká existuje podpora konkurenceschopnosti českých firem v krizi s využitím digitálních řešení? Krizové období, nutnost pro většinu pracovníků pracovat z home office, změněné pracovní podmínky, ať už ve výrobních procesech, v kancelářích i ve školách, ukázalo na nezbytnost přechodu k co největší digitalizaci podnikání i společnosti.

 

Tereza Šamanová

Úvodního slova se ujala Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a koordinátorka Platformy CEEInno. Poděkovala Technologickému centru Hradec Králové, které v začátcích pomohlo platformu CEEInno rozhýbat. Představila platformu CEEInno, síť Digitálních inovačních hubů v ČR, Hub pro digitální inovace a aktuální projekty na podporu rozvoje pokročilé digitalizace průmyslu a podnikání. Hub pro digitální informace (H4DI) je spolupracující ekosystém, který šíří osvětu o aspektech zvyšování digitální zralosti malých a středních firem.

České inovační huby pomáhají malým a středním firmám k úspěšnému rozvoji a digitalizaci. Mohou poskytovat aktuální informace, radit, jak získat finanční příspěvek, potřebný k digitalizaci, kdo může pomoci…

Více informací na : https://h4di.cz/

Ondřej Zezulák, ředitel Technologického centra Hradec Králové, seznámil posluchače s aktuálními aktivitami královéhradeckého DIH, strategií pro r. 2020 a s jejími obsahovými i regionálními souvislostmi. V  TC je soustředěný ekosystém ve kterém spolupracuje 80 expertů, 60 z nich se stará o podporu začínajících členů.
„Jsem rád, že naše TC přispívá k podpoře rozvoje malých a středních firem i rozvoji sítě DIH“, dodal na závěr.
Více o činnosti TC: https://www.tchk.cz/

 

Ondřej Zezulák

 

Jana  Žaludová

Jana  Žaludová, vedoucí úseku inovací Centra investic, rozvoje a inovací a RIS3 manažerka Královéhradeckého kraje, vystoupila s tématem Novinky ve strategii inteligentní specializace Královéhradeckého kraje se vztahem k tématu digitálních inovací.
Vedení královéhradeckého kraje se snaží navazovat na aktivity TC. Hledáme propojení za účelem aplikace digitálních inovací mezi různé vrstvy a subjekty, podporujeme experty na digitální vzdělávání. Snažíme se o kvalitní marketing kraje, seznamujeme se značkou www.proinovace.cz.
„Digitalizace je megatrend, spolupráce s TC nás zavazuje, staráme se dále o startupy, vzdělávání…Těšíme se na další vývoj a spolupráci“, rozloučila se Jana Žaludová.

Panel „Zdroje: kde hledat a najít dostatek zdrojů pro úspěšnou digitální transformaci?“ moderoval Jiří Holoubek, člen představenstva Svaz průmyslu a dopravy ČR a prezident Elektrotechnické asociace ČR.

Během corona krize se zlepšila digitální gramotnost mnoha lidí. Je škoda toho nevyužít, je nutné hledat nové zdroje. Bohužel se někteří vrací do svých zaměstnání, kde jsou vrcholem pokroku excelové tabulky.  Při rozvoji digitalizace by měla firma pohlížet na sebe jako na sociotechnologický celek, ve kterém změny uvnitř firmy respektují lidi, pečují o stávající zaměstnance a dbají i na jejich zkušenosti a rozvoj. Zdůraznil proto výhodnost kaskádového financování pro malé a střední firmy.

„Během roku 2020 dochází k důležitým technologickým změnám. Určitě mezi ně patří rozvoj zážitkových technologií a také využívání blockchainu, nejen k těžbě bitcoinů.“

 

Jiří Holoubek

 

Jan Chalas

Jan Chalas, DataFriends, promluvil na téma Efektivní práce s daty jako náhrada dražších a déletrvajících služeb.
Během covid krize nastaly digitální žně, lidé potřebovali změnu a přechod na digitalizaci. Učili se vzdáleně pracovat. Lidé ve firmách poznali, že mohou komunikovat na dálku, využívat a zabezpečit svá data na momentálně uzavřených pracovištích apod.
Pomohli jsme např. logistické společnosti, ve které neměli data propojená mezi sebou. Připravili jsme pro ně prostředí, ve kterém mohou data sdílet v reálném čase a dál zpracovávat. Výzkumný ústav nemohl efektivně vzdáleně pracovat, protože byla uzavřená pracoviště s jejich počítači. Přenesli jsme jim všechny informace a disky do jednoho prostředí.
„Noví manažeři budou už budou vzdělanější a jinak vnímat přidané hodnoty využívání digitalizace. Firmy poznaly, že mohou komunikovat na dálku, online, zabezpečit svá data.“

Více na: https://datafriends.cz/

Tereza Otčenášková, z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK), hovořila na téma Lepší práce s daty jako zdroj firemního růstu.
Představila FIM jako školu, která připravuje své studenty na přechod do skutečného digitálního světa. Na fakultě máme nový obor Data Science, zaměřený na analýzu dat. Spolupracujícím firmám nabízíme studenty na praxi.
„Firmy si mohou objednat naše služby a my se tak zapojujeme do reálného světa a řešíme skutečné problémy a uchopitelné projekty.“
Více na: https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/fim-1

 

Tereza Otčenášková

 

Lenka Malá

Lenka Malá z FundingBoxu představila aktuální možnosti podpory digitální transformace s dotací z veřejných zdrojů. Pomáháme firmám při přípravě žádostí a projektů a zajištění financování na podporu digitalizace. Také vysvětlila výhody kaskádového financování. FundingBox je celoevropská platforma, pomáháme propojovat jednotlivé subjekty.
“Nový program – The country for the future slibuje  poskytnout nové zdroje pro mnoho nových žadatelů.”
Potřebné informace získáte na https://fundingbox.com/

Marek Galetka, z B2A Software Development, se zaměřil na Nejčastější chyby, duplicity a zbytečné náklady v českých firmách, které lze snadno napravit digitální transformací procesů.
Digitalizace v čase coronové krize postoupila, protože musela. Dopad je ohromný. Vznikla obrovská disproporce mezi pracovním a osobním životem, ve kterém jsme se naučili využívat na maximum chytré telefony, tablety. Pracovníci ve výrobě jsou pak v praxi úplně jinde, nevyužívají potenciál digitalizace. Položili jsme si otázku: “Jak přenést komfort z pracovního do osobního?” Stali jsme se partnerem pro společnost Apple, přinášíme jejich produkty a software do nejrůznějších provozů i např. do nemocnic. Všechno probíhá online, pracovníci dostávají svůj tablet, ze kterého data přecházejí do jednotného informačního systému. V nemocnicích pak lékaři i sestry mají neustále přístup k online záznamu o pacientovi, není problém ofotit léky, monitorovat momentální stav…
„Digitalizace firmám jednoznačně prospívá, kladu si proto otázku: Proč z ní mají takřka všichni takový strach?“

Více na: https://b2a.cz/

 

 

Marek Galetka

 

Jan Prokš

Jan Prokš z ELA Blockchain Services představil Blockchain jako náhradní, levnější a efektivnější způsob pořizování důkazních materiálů o stavu věcí v čase a prostoru. Blockchain je nástroj, se kterým můžeme dělat mnoho věcí. Můžeme si představit hash jakoby otisk prstu digitálního dokumentu. Nejsou v něm citlivá data, není možné zfalšovat záznam, dokazuje se s ním pravost dokumentů. Jeho použití při vydávání certifikátů je naprosto pohodlné. Papír se snadno zfalšuje, ale do PDF můžeme přidat hash a ten porovnávat s domnělým padělkem. Hash nelze žádným způsobem zfalšovat. V současnosti můžeme aplikaci blockchain Notarius, která je v základní verzi zdarma, využívat např. při ověřování “Prohlášení o bezinfekčnosti”.
„Vidím rozšíření blockchainu do nejrůznějších oblastí pracovního i soukromého života, např. potvrzení o oprávnění nějaké činnosti, čestná prohlášení, vložit hash do svých skladeb, prokázat autorství, pravost součástí motorů, přístrojů…“
Více na: https://www.elachain.cz/

Jaroslav Vlášek, ALTEC, a.s. seznámil se systémem STROJBAN pro monitoring průchodu zakázek výrobním provozem. Systém STROJBAN je nově koncipovaná logistika přepravních palet nebo kontejnerů ve výrobním procesu od vstupu, až po výstup. V kterémkoliv okamžiku poskytuje informaci o průběhu výrobní objednávky a o umístění palet s polotovary v každé fázi výroby. Jsou zde vložena i omezení manipulace, jako je např. hořlavost či zdravotní nebezpečnost. Informace jsou online a zajišťují efektivní plánování zakázek.
„Aby systém byl opravdu účinný a přesný, nesmíme zapomenout na lidský prvek a opravdu důsledně vkládat a kontrolovat vstupní data.“
Více na: http://www.altec.cz/systemy/strojban/

 

 

Jaroslav Vlášek

Z video záznamu profesor Peter Staněk ve své přednášce Digitalizace a člověk položil posluchačům naléhavou otázku: Jak dobře znáte sami sebe? Rozvoj umělé inteligence a digitalizace by měla lidstvu pomoct k rozvíjení poznání a dalších dovedností. Pomáhá také s personifikací výrobků a tím i úsporám přírodních zdrojů.
„Digitalizace má být tím, co nás propojuje, ne rozděluje. Umožní nám jít rychle za společným cílem, obnovit důvěru mezi lidmi. Umožní nám mluvit, hodnotit a chápat pravdu. Pravda osvobozuje, nutí k řešení, pomáhá řešit, pravda se týká každého.“

Celou přednášku si můžete poslechnout zde:

 

Děkujeme těmto partnerům:

 

DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020
aneb
ZDROJE & PROCESY

pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu a podnikání

Regionální tematické akce o aktualitách v oblasti pokročilých digitálních technologií – Novinky z podnikání a aplikovaného výzkumu – Vizionářské přednášky a praktické workshopy – Praktické ukázky dobré praxe – Exkurze do firemních a výzkumných provozů

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na https://archiv.czechinno.cz/digitalni-transformace

CzechInno je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob, založeným k podpoře českého inovačního podnikání, autorem unikátního systému podpory inovací, zakladatelem Středoevropské platformy pro digitální inovace CEEInno a zakládajícím partnerem Hubu pro digitální inovace (H4DI), který si klade za cíl napomáhat lepšímu využívání digitálních inovací pro zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

 Je již tradičním vyhlašovatelem a organizátorem soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, organizátorem projektu Smart Business Festival s podtitulem Festival chytrého podnikání, projektu na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti digitálních inovací a aplikovaného výzkumu s titulem Smart Export Hub a také každoročních sérií regionálních akcí zaměřených na propagaci pokročilé digitalizace v podnikání. Pro rok 2020 připravilo roadshow pod názvem Digitální transformace CZ 2020 zahrnující sérii 6 regionálních akcí s cílem podpořit získávání zdrojů a realizaci procesů potřebných pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu, podnikání i společnosti.

Hlavními odbornými partnery projektu Digitální transformace  2020  jsou CRA České radiokomunikace, Enterprise Europe Network, Asociace inovačního podnikání ČR, Společnost vědecko-technických parků České republiky, Technologické centrum Akademie věd České republiky jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Elektrotechnická asociace České republiky, 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet,  portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.