SMART BUSINESS FESTIVAL Festivalová akce na podporu inovativních přístupů k podnikání
Materiální a lidské zdroje – Finance – Marketing – ICT řešení – Logistika – Poradenství – Služby _________________________________________________ 
I.  CÍL PROJEKTU Hlavním cílem projektu Smart Business Festivalu – Festivalu chytrého podnikání je nabídnout potenciálním, začínajícím i zavedeným podnikatelům širokou škálu nástrojů, kterých mohou využít pro zefektivnění svého podnikání při využití technologických, sociálních a ekonomických inovací.
SMART BUSINESS FESTIVAL

Festivalová akce na podporu inovativních přístupů k podnikání
Materiální a lidské zdroje – Finance – Marketing – ICT řešení – Logistika – Poradenství – Služby

_________________________________________________ 
SBF_facebook

I.  CÍL PROJEKTU
Hlavním cílem projektu Smart Business Festivalu – Festivalu chytrého podnikání je nabídnout potenciálním, začínajícím i zavedeným podnikatelům širokou škálu nástrojů, kterých mohou využít pro zefektivnění svého podnikání při využití technologických, sociálních a ekonomických inovací.
Mottem projektu je:
Podnikejte inovativně a chytře!
Organizátoři si kladou za cíl zapojit široké spektrum firem i OSVČ napříč obory podnikání s cílem:
a) Informovat o novinkách a „smart“ řešeních, která se jim v oblasti hlavních témat festivalu nabízejí,
b) Upozornit na služby, jichž mohou podnikatelé bezplatně či s nízkými náklady využít pro racionalizaci svého podnikání,
c) Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry podpory podnikání a výměnu informací a best practices v oblasti inovativního přístupu k podnikání,
d) Nabídnout srovnání se zeměmi v rámci EU s podobnou situací, jako je v ČR,
e) Nabídnout účastníkům náhled na českou gastronomii a design s využitím inovativních řešeníformou atraktivního doprovodného programu.

II. CÍLOVÉ SKUPINY

Primární cílovou skupinou festivalu jsou potenciální, začínající, ale i dobře zavedení podnikatelé, české malé a střední podniky, které mají zájem a potenciál změnit zavedené přístupy k podnikání a využít nových řešení, která jim moderní doba nabízí. Nejdůležitější přidanou hodnotou festivalu tak pro ně může být získání informací a kontaktů, jejichž prostřednictvím do svého podnikání zavedou nové prvky směřující k racionalizaci nákladů a lepšímu využívání zdrojů firmy.

Sekundárně jsou cílovými skupinami i:

1. Firmy a instituce nabízející účastníkům festivalu chytrá, inovativní řešení v osmi základních oblastech zaměření Festivalu, kterými jsou: Materiální zdroje – Lidské zdroje – Finance  – Marketing – Logistika – Digitální řešení – Poradenství – Služby.

Pro tyto členy cílové skupiny bude vyčleněn prostor k prezentaci jejich nabídek a zkušeností v přednáškové a v expoziční části festivalu.

2. Instituce zaměřené na podporu podnikání: sdružují podnikatele a nabízejí svým členům i podnikatelům obecně širokou škálu služeb, o jejichž využití mohou účastníky festivalu informovat. Cílem je jak zlepšení povědomí o činnostech a zaměření instituce, tak i akvizice nových členů či klientů.

Žádoucí je zapojení jak státních a evropských institucí na podporu podnikání (Ministerstvo průmyslu a obchodu, agentura CzechInvest, Evropská komise – DG Internal Market, Entrepreneurship and SMEs, Zastoupení Evropské komise v Praze aj.), tak i podnikatelských reprezentací (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) a dalších sítí na podporu podnikání (Enterprise Europe Network Česká republika aj.).

3. České i zahraniční firmy s pozitivními zkušenostmi s implementací chytrých řešení: účelem jejich zapojení je prezentovat dosažené úspěchy při využití chytrých inovativních přístupů k podnikání, „best practices“, při jejichž aplikaci firma významně ušetřila na svých nákladech, dosáhla významného zvýšení odbytu či expandovala do nového odvětví. Členové cílové skupiny budou zapojeni zejména do přednáškové části festivalu, žádoucí je prezentace zkušeností jak z českého národního, tak i z okolního evropského prostředí, protože výchozí podmínky pro podnikání jsou v rámci EU velmi obdobné.

4. České i zahraniční firmy nabízející chytrá řešení v oblasti gastronomie a designu: účelem jejich zapojení do projektu je prezentace jejich produktů a eventuelně i služeb účastníkům Festivalu a tvorba atraktivního doprovodného programu s nabídkou ochutnávek a prezentací chytrých potravin, designových produktů a jiných praktických výrobků a služeb.


III. 
PROGRAMOVÉ SCHÉMA

Program Festivalu chytrého podnikání bude rozdělen do čtyř sekcí:

1. Slavnostní zahájení a informace o službách na podporu chytrého podnikání:
a/ v úvodu Festivalu proběhne jeho slavnostní zahájení (MPO, Evropská komise, AMSP)
b/ v informačním bloku získají účastníci ve formě krátkých prezentací informace od institucí, které nabízejí služby pro inovativní podnikání (10-15min prezentace: MPO, CzechInvest, Evropská komise, AMSP, EEN ČR, AIP ČR)
c/ Moderátorem Hlavního přednáškového bloku bude některá ze zkušených osobností redakce zpravodajství České televize.

2. Tematické panelové diskuze – best practices v oblasti chytrého podnikání: krátké prezentace následované diskuzí v oblasti stěžejních témat Festivalu, tj. v oblastech: Materiální zdroje – Lidské zdroje – Finance  – Marketing – Logistika – Digitální řešení – Poradenství –Služby.

Prezentace budou organizovány ve formě panelových diskuzí – ke každému tématu budou přítomni minimálně čtyři panelisté, kteří v úvodu v krátkém vystoupení odprezentují „své chytré řešení“, následovat bude diskuze s publikem.
Moderátory obou bloků budou zkušení novináři, kteří se zaměřují na ekonomická témata a podporu podnikání.

3. Sdílení obchodních kontaktů
:
a. V rámci přednáškového programu Festivalu: Úvodní přednáškový blok a Tematické panelové diskuze – účastníci získají kontakty přednášejících, kteří se na zastoupených institucích a ve firmách věnují tématice poskytování služeb pro podnikatele a inovativního podnikání,
b. V rámci expozičního programu Festivalu: na expozicích jednotlivých vystavovatelů – institucí a firem, které nabízejí „chytrá řešení pro podnikání“,
c. V rámci doprovodného programu Festivalu: na expozicích a při vystoupeních firem reprezentujících chytrá řešení v gastronomii a designu.
4.Chytrá česká gastronomie a design: doprovodný program složený ze zábavných prvků, prezentace gastronomie a designu postavený na prezentaci chytrých českých produktů a postupů v těchto oborech.

IV.  
TERITORIÁLNÍ A OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ FESTIVALU
Festival chytrého podnikání chce podpořit inovativní přístupy českých firem k jejich podnikání průřezově všemi obory.
Festival je termínově zařazen do Evropského týdne malých a středních podniků, kterým Evropská komise každoročně zdůrazňuje důležitost MSP pro evropskou ekonomiku. V návaznosti na toto své zaměření si klade za cíl výměnu informací, kontaktů a best practices mezi firmami v rámci EU, zejména ve středoevropském prostoru (státy V4 + Rakousko), protože podmínky pro podnikání jsou do značné míry obdobné – ovlivňuje je geografické uspořádání regionu, tradiční průmyslové obory a v neposlední řadě i společný historický vývoj. Cílem je obohatit české firmy o pozitivní zkušenosti a inovativní postupy, které se s úspěchem osvědčily v zúčastněných zemích.
Pokud se týče prezentovaných oblastí, zaměří se Festival zejména:
 1. 1. Ve své části Materiální zdroje na prezentaci chytrých řešení pro:
  • Úspory paliv a energií,
  • Úspory v oblasti racionalizace režijních nákladů,
 1. 2. Ve své části Lidské zdroje si Festival klade za cíl nabídnout řešení v oblasti:
  • Zajištění kvalifikovaného personálu pro firmu,
  • Vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců,
  • Pracovní podmínky a prostředí,
 1. 3. Část Finance přinese nové pohledy na:
  • Práci s firemním cashflow,
  • Financování rozvojových projektů firmy,
  • Možné využití financování z EU fondů na implementaci chytrých řešení ve firmách,
 1. 4. V části Marketing si Festival klade za cíl představit:
  • Nové přístupy k marketingu za využití moderních technologií,
  • Možnosti racionalizace firemních nákladů na PR,
 1. 5. V bloku Logistika Festival představí možnosti:
  • Racionalizace organizace firemní přepravy,
  • Využití nových technologií a úsporných řešení v přepravě a organizaci logistiky,
 1. 6. Ve své části ICT řešení festival bude prezentovat chytré přístupy pro:
  • Digitalizaci chodu firmy,
  • Využívání dostupných digitálních technologií v rámci nákupu zboží a služeb,
 1. 7. V bloku Poradenství se Festival zaměří:
  • Možnosti jak zefektivnit poradenství pro firmu (právní, účetní, obecné podnikatelské, proexportní apod.)
  • V části Služby festival představí:
  • Chytré služby, které firmě přinášejí významnou úsporu nákladů, a nespadají přitom do žádného z výše zmíněných bloků (např. služby úklidové, servisní apod.)
V.  PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU
Svým účastníkům nabídne Festival chytrého podnikání přidanou hodnotu spočívající v získání:
a) aktuálních informací o službách, které nabízejí prezentované instituce na podporu podnikání:Úvodní přednáškový blok
b) informací o chytrých řešeních v oblastech, na které se Festival zaměřuje, tj.:Materiální zdroje – Lidské zdroje – Finance  – Marketing – Logistika – Digitalizace – Poradenství – Služby
c) kontaktů důležitých pro úspěšné podnikání s využitím inovativních řešení: přednášející a vystavující instituce a firmy, networking v rámci Festivalu,
ð to vše s cílem racionalizace firemních nákladů a zefektivnění procesů,
v jednom dni a na jednom místě v rámci Festivalu chytrého podnikání.

Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.