Odborná porota

Odborná porota se skládá ze zástupců níže uvedených organizací, které podporují inovace a inovativní podnikání.

Česká exportní banka

Česká exportní banka podporuje české vývozce, aby jejich výrobky a služby obstály na světových trzích. Za patnáct let existence financovala mnoho obchodních transakcí, jimiž pomohla naplnit očekávání obou stran – kupujícího i prodávajícího.

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro podporu podnikání a investování v oblasti průmyslu, výzkumu a vývoje, včetně využití evropských fondů v této oblasti. Dále se zaměřuje na podporu MSP a rozvoj živnostenského podnikání.
Enterprise Europe Network Česká republika
Enterprise Europe Network je mezinárodní síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Zahrnutím národních informačních sítí a jejich napojením na Evropskou komisi vytvoří Enterprise Europe Network celoplošné pokrytí všech členských států EU a spolupracujících zemí jednotným kompetentním servisem. Aktivity české části Enterprise Europe Network jsou realizovány konsorciem šesti partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR.
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad průmyslového vlastnictví je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví. V jeho čele je předseda jmenovaný vládou. Historie Úřadu sahá až do roku 1919, kdy byl založen Patentový úřad. Úřad plní zejména funkci patentového a známkového úřadu.
 
Asociace výzkumných organizací
Asociace výzkumných organizací je dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob a zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje téměř 8 tisíc lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.
Asociace inovačního podnikání ČR
Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR je nevládní organizací pro oblast inovačního podnikání v České republice a zakládajícím členem sdružení CzechInno. Působí od roku 1993 jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb. Je dobrovolné sdružení fyzických osob, delegovaných členy AIP ČR, kteří mají bydliště (sídlo) v České republice, členem AIP ČR jsou i zahraniční subjekty. Od roku 2010 má status výzkumné organizace, a to za respektování pravidel rámce společenství Evropské unie (rámec společenství pro státní podpory výzkumu, vývoje a inovací) a dalších obecně závazných právních předpisů.
 
CzechInno, z.s.p.o.
CzechInno se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných organizací za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací. Cílem sdružení je významnou měrou přispět k rozvoji inovací a seznámit nejen podnikatelskou, ale i širší veřejnost s problematikou inovací v českém prostředí a zároveň sdělovat možný budoucí vývoj v této oblasti.
České vysoké účení technické v Praze
České vysoké učení technické v Praze je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Praze. Je nejstarší nevojenskou technickou univerzitou na světě. Studium je organizováno na fakultách a vysokoškolských ústavech a to v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Škola poskytuje prestižní technické vzdělání prostřednictvím fakult: stavební, strojní, elektrotechnické, jaderné, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a Masarykova ústavu vyšších studií.
Český statistický úřad
Český statistický úřad (ČSÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky. Byl zřízen dne 8. ledna 1969 zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. V souladu se zákonem postavení ČSÚ, jeho hlavní úkoly, organizaci, hospodaření a vztah k veřejnosti, k ostatním orgánům státní správy a územní samosprávy upravuje Statut Českého statistického úřadu.
KOMERČNÍ BANKA je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 612 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje 2,5 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 729 bankomatů. Jeden z kanálů přímého bankovnictví využívá 1,1 milionu klientů. KB je součástí skupiny Société Générale. Pro popdoru inovativních projektů českých podnikatelů a firem banka poskytuje zvýhodněný úvěrový program EuroInovace.
Generální odborný partner
Hlavní odborní partneři
Mediální odborní partneři
Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.