Budeme platit za roboty sociální pojištění? Projekt Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti? pokračoval ve Vědeckotechnickém parku a podnikatelském inkubátoru v Brně

  1. května 2018

Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor přivítal již pátou letošní akci z cyklu Kyberneticka revoluce CZ aneb Lid versus roboti?, kterou ve spolupráci s partnery uspořádalo sdružení CzechInno. Přítomní odborníci z firem, regionální samosprávy brněnského kraje, univerzit a dalších institucí měli možnost s účastníky diskutovat na témata podstatných dopadů nových technologií do života firem i celé společnosti. Nahradí člověka roboti?

Setkání zahájil Pavel Švejda, člen řídicí rady sdružení CzechInnoa prezident vědeckotechnických parků ČR. Poukázal na užitečnost projektu Kyberneticka revoluce, ve kterém odborníci představují příklady dobré praxe, jak se jednotlivé firmy vyrovnávají s Průmyslem 4.0 a navzájem se inspirují.

Michal Štefl, předseda představenstva VTP Brno, viceprezident Hospodářské komory České republiky nejprve poděkoval všem, kteří se podílí na provozu  Vědeckotechnického parku. Zamyslel se nad vývojem pracovních sil v Evropě, jejíž demokratická křivka se mění a obyvatelstvo stárne. Kombinace robotiky a digitalizace přináší pro řadu podniků problémy a zároveň výzvy, kterých se musíme bát  i se na ně těšit.

Michal Štefl

Tereza Šamanová
Tereza Šamanová, výkonná ředitelka CzechInno.cz, představila platformu CEEInno, první otevřenou a nezávislou platformu pro digitální inovace ve středoevropském regionu s jasnou přidanou hodnotou pro všechny své členy. CEEInno posouvá svým projektem Sítě Digitálních Inovačních Hubů i na Slovensko nabídku pomoci firmám i lidem úspěšně vstoupit do Průmyslu 4.0. Platforma CEEInno cílí dále na středoevropský  region. Na jednání Steering Comittee pro Smart Factories dne 12.12. byly schváleny zakládající subjekty Platformy CEEInno: Technologické centrum Akademie věd ČR, Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, Jihočeský vědeckotechnický park v Českých Budějovicích, Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci, Technologické centrum Hradec Králové, Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor Brno. Také byl schválen jeden solitérní Digitální Inovační HUB – Národní Centrum Průmyslu 4.0 při ČIIRK ČVUT.
Socio-ekonomické důsledky Průmyslu 4.0 a jejich praktická řešení ve firmách rozebral Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a prezident Elektrotechnické společnosti. Uvedení Průmyslu 4.0 do praxe ječasto prezentováno jako cíl, přestože je pouze nástrojem, prostředkem pro realizaci všech aktivit. Práce robotů by měla začít nahrazovat monotónní lidskou práci, která může způsobovat psychickou újmu. Nastolil otázku z budoucnosti, zda budeme např. platit za roboty sociální pojištění.
Jiří Holoubek
Lubomír Grmela
V Panelu Lidé pro novou éruvystoupil Lubomír Grmela, prorektor pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti Vysokého učení technického v Brně s přednáškou Transfer technologií v Brně. Univerzita disponuje špičkovým výzkumným a vývojovým vybavením, které umožňuje v hlavních oblastech iniciativy Průmysl 4.0 provádět aktivní výzkum a podporovat originální inovace a dále je aplikovat do provozů.
O odborný úvod do tématu socio-ekonomických důsledků Průmyslu 4.0 a jejich praktických řešeních ve firmách se postaral Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a prezident Elektrotechnické společnosti. Zmínil se o časté dezinterpretaci konceptu Průmyslu 4.0, kdy je digitalizace často prezentována jako cíl, přestože je pouze nástrojem, prostředkem pro realizaci všech aktivit v rámci základních atributů. Je nutné rozlišovat mezi DATY – INFORMACEMI – ZNALOSTMI.
Jiří Holoubek
Pavel Mašek
Pavel Mašek z fakulty elektrotechniky Vysokého učení technického v Brně rozvedl téma aplikace získaných znalostí v praxi. Jako příklad uvedl mobilní systémy 5. generace (5G), které slučují všechny systémy dohromady – např. vzdálený odečet elektroměrů 3 patra pod zemí.

Existuje obrovský propad mezi studenty, kteří studují se zaujetím a jsou na úrovni a těmi, kteří jen “procházejí”. Studenti mají nyní velké možnosti, jak později své nápady prezentovat a uplatňovat přímo v praxi. Je důležité zapojovat do výuky odborníky přímo z provozů. Podle jeho slov revoluce proběhne, pokud budou lidé schopni a ochotni učit se nové věci.

Petr Sadovský z Výzkumného centra informačních technologií Fakulty informačních technologií VUT Brno rozebíral možnosti pro novou éru, tzv. Vzdělávání 4.0. Podle jeho slov to není správná cesta, zlevňují se zdroje, klesá kvalita.

Školství má omezené zdroje, proto se snaží využívat moderních technologií, které ale mnohdy nefungují. Např e-learning, při kterém studenti ztrácejí kontakt se svým pedagogem, který by jim měl sloužit jako vzor do života, přednášky na YouTube studenty nezajímají, mnozí si je pouštějí zrychleně… Vyzval klíčové pracovníky v průmyslových odvětvích, aby hledali „své“ studenty, profesory, doktorandy, svůj výzkumný tým a svými granty podpořili možnost špičkového vzdělávání a rozvoje výzkumu.

Petr Sadovský
Vladimír šimíček
Vladimír Šimíček, ředitel Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brněhovořil na téma Spolupráce škol a firem v rámci brněnského technického středního školství. Představil nový učební obor – Kybernetická bezpečnost, který se stává klíčovým pro Průmysl 4.0. Zároveň si posteskl, že na odborné školy chodí méně nadaných studentů než na víceletá gymnázia, což je jeden z důvodů absence kvalitních odborníků v průmyslu.
Vladimír Janypka, obchodní a marketingový ředitel ABB Česká republika, nastínil tok dat a informací mezi výrobou a zákazníkem, tak jak probíhá v současnosti v ABB, které má centralizovanou výrobu a decentralizované kanceláře.

Používáme virtualizaci – oblast, kdy se snažíme poskytnou zákazníkům servis, který jim umožní data využít a zpracovat. Např.

datový konfigurátor zpracovává informace – na jedné straně připraví nabídku pro zákazníka, zároveň vygeneruje konfigurační soubor s ID, který se uloží do firemního systému. Netiskne se žádný papír, zákazník potvrdí objednávku a podle unikátního ID se ve výrobě rovnou spustí výroba. Chybovost je minimální, šetříme čas oběma stranám, snižujeme administrativu. Velkým benefitem je i predikce výroby.

Vladimír Janypka
Marcel Kraus
Marcel Kraus z Technologické agentury ČR, z odboru strategií a anylýz, promluvil o podpoře aplikovaného výzkumu pro Průmysl 4.0 v rámci programů TAČR. Představil program ÉTA, který se zaměřuje na podporu inovačního ekosystému a aplikační kultury SHV a umění, které propojují výzkum technického a netechnického charakteru, využívají potenciál multidisciplinárních přínosů a zároveň zvyšují kvalitu života člověka, podporují udržitelné prostředí pro život, posilují konkurenceschopnost České republiky. Důležité je, aby v popředí všech změn byl neustále člověk, abychom se snažili propojovat svoji levou a pravou mozkovou hemisféru, tak jak už to namaloval Leonardo da Vinci.
Na závěr představila Tereza Šamanová, výkonná ředitelka sdružení CzechInno a managerka pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy ČR,projekt Akademie GDPR a právní limity pro práci s daty. V této souvislosti uvedla časté mýty a omyly panující o evropské reformě ochrany osobních údajů, kterou reprezentuje takzvané GDPR – obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupí v účinnost již 25. května letošního roku. Např. zmínila, že GDPR platí stejnou měrou pro práci s daty papírovými i digitálními, týká se OSVČ i mikrofirem.

Přístup k GDPR je pro každou firmu velmi individuální, shromažďovaná data jsou vždy jiná, mohou pocházet z nejrůznějších databází, z e-shopů, kamerových systémů, apod. V České republice neexistuje nic takového jako „certifikovaný poradce GDPR“.

Akademie GDPR má na rok 2018 naplánováno 5 prohlubovacích seminářů a další aktivity, včetně pomoci v podobě automatického konverzačního robota, které je představen na www.gdprakademie.cz.

Tereza Šamanová
Marcela Augustová
Setkání v příjemném prostředí brněnského Inkubátoru moderovala, i se šarmem sobě vlastním „přísně“ hleděla na hodinky kvůli dodržení stopáže jednotlivých řečníků, Marcela Augustová z České televize.
Na závěr účastníci Kybernetické revoluce v Brně navštívili vzorový provoz firmy Intemac Solutions, kde se mohli setkat s ukázkou prezentace Výrobní buňky 4.0 – základní jednotky chytré výroby, která je připravena k integracido výrobních firem.

Kyberneticka revoluce pokračuje ve své letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína. Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.

Levá i pravá, obě jsou důležité

Podívejte se, jaké to bylo v Brně:

Kyberneticka revoluce pokračuje ve své letošní sérii regionálních akcí, v jejímž rámci navštíví  v červnu Ostravu, ve II. pololetí se pak bude stěhovat do Hradce Králové, Ústí nad Labem a Zlína. Projekt si klade za cíl vést kvalifikovanou diskuzi nad společensko-ekonomickými dopady Průmyslu 4.0 a prezentovat příklady dobré praxe a úspěšných řešení v této oblasti. Cílem sérií akcí je nejen šířit informace do regionů ČR, ale zejména umožnit efektivní síťování a sdílení příkladů dobré praxe.

Konkrétní termíny a rozpis programu i lokace akcí jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cza www.czechinno.cz.

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání a autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Od r. 2017 realizuje sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firmách pod názvem Kyberneticka revoluce CZ. Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, společnost ABB, společnost HP, Komerční banka, Společnost vědeckotechnických parků ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Asociace inovačního podnikání ČR, Česká exportní banka, Technologická agentura ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR. 

 

Mediálními partnery projektu jsou Regie Radio Music jako provozovatel rádií Frekvence 1, Evropa 2 a Rádio BBC a multimediálního projektu Zet, vydavatelství Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, magazínu Marketing Sales Media a týdeníku Faktor S, portál BusinessInfo a časopis Inovační podnikání a transfer technologií.

Dostávejte od nás VIP vstupenky zdarma
Zanechte nám, prosíme, váš kontakt a my vám čas od času pošleme bezplatnou VIP vstupenku na naše akce. Děkujeme.